Production Photo - Posh 2010

Photo by Elliott Franks